21.12.2017

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku

Wójt Gminy Koczała zawiadamia, że Rada Gminy Koczała w dniu 28 listopada 2017 r. podjęła uchwałę NR XXIX/186/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017r. poz. 4447).
W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
12,80 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
20,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej
na terenie gminy Koczała otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty oraz liczby osób podanych w deklaracji).

UWAGA!!!

 • Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
  Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane albo niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wnoszenia opłaty bez wezwania za każdy miesiąc z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca
 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał ww. opłaty w wysokości podanej
  w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty ustalona na podstawie opłaty podanej w zawiadomieniu – zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach.
 • Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.