12.09.2016

Zakończono realizację zadania pn.: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCZAŁA – edycja 2016 r.

Gmina Koczała przystępując do konkursu pod tytułem: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koczała – edycja 2016” pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku na unieszkodliwienie części materiałów azbestowo-cementowych z terenu gminy. Po zakończeniu zadania w 2016 roku udało się zdemontować 6 380,00 m(86,16 Mg) wyrobów zawierających azbest, które były w bliskim kontakcie z człowiekiem, gdzie ciągle narażane na niebezpieczeństwo jest jego życie. Stan techniczny płyt azbestowych wymaga unieszkodliwienia, a koszty wywozu i utylizacji znacznie przekraczają możliwości finansowe mieszkańców. Gmina Koczała zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w dalszym ciągu chce w kolejnych latach kontynuować tego typu zadania, aby zlikwidować szkodliwe oddziaływanie azbestu na środowisko oraz zminimalizować negatywny wpływ na zdrowie spowodowany obecnością azbestu na terytorium gminy.

Zakres prac obejmował demontaż pokryć azbestowo-cementowych, transport i unieszkodliwianie z terenu dwóch nieruchomości oraz zbieranie odpadów zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie łącznie z terenu czterech nieruchomości powstałych w wyniku rozbiórki budynków przed rokiem 2010. Utylizacji zostało poddanych 6 380,00 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz inwentarskich zlokalizowanych na terenie całej gminy. Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 86,13 Mg odpadów zawierających azbest.

Uzyskane dofinansowanie wynikało z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 38 267,00 zł, co stanowi koszt kwalifikowany. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-52.S/111/2016/AZBEST-2016 zawartą pomiędzy Gminą Koczała, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina otrzymała dotację w wysokości 32 520,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, z czego kwota 19 133,00 zł została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kolejne 13 387,00 zł środków finansowych pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Koczała.