6.11.2018

XXXVIII sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji

We wtorek 13 listopada 2018 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 rozpocznie się XXXVIII sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

CZĘŚĆ ROBOCZA

Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Informacja wójta o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok,
  b) stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
  c) zwolnień z podatku od nieruchomości,
  d) ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2019 rok,
  e) opłaty od posiadania psów na 2019 rok,
  f) opłaty miejscowej na 2019 rok,
  g) opłaty targowej na 2019 rok,
  h) stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2019,
  i) „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,
  j) zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Koczale,
  k) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Gminy Koczała Nr XXXII/207/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koczała w 2018 roku,
  l) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Gminy Koczała Nr XXVIII/177/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Koczała”.
 4. Wnioski radnych.
 5. Informacja przewodniczącego rady o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 7. Bieżące informacje.  

  CZĘŚĆ UROCZYSTA

 8. Podsumowanie VII kadencji samorządu Gminy Koczała (2014-2018):
  a) wystąpienie wójta gminy,
  b) sprawozdanie przewodniczącego rady gminy,
  c) sprawozdania przewodniczących komisji rady,
  d) wręczenie podziękowań na zakończenie kadencji.
 9. Zakończenie obrad.

Informuję, że podczas sesji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, w tym publikowane na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady
Marek Adam Bulczak