9.10.2018

XXXVII sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji

We wtorek 16 października 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 rozpocznie się XXXVII sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji.

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie sesji i powitanie,
  b) stwierdzenie quorum,
  c) przedstawienie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Informacja wójta o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z przebiegu sezonu turystycznego.
  D y s k u s j a
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Koczała na lata 2015-2022 za rok 2015, 2016 i 2017.
  D y s k u s j a
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koczała za rok szkolny 2017/2018.
  D y s k u s j a
 7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinia prezesa sądu rejonowego dotycząca potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 8. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Założenia do projektu budżetu gminy Koczała na 2019 rok.
  D y s k u s j a
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania
 11. Wnioski radnych.
 12. Informacja przewodniczącego rady o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Bieżące informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Informuję, że podczas sesji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, w tym publikowane na stronie internetowej gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Bublewicz