6.09.2018

XXXVI sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji

W czwartek 13 września 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 rozpocznie się XXXVI sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie sesji i powitanie,
  b) stwierdzenie quorum,
  c) przedstawienie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Informacja wójta o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy Koczała za I półrocze 2018 roku, przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale i Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB za I półrocze 2018 roku oraz informacja o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2018 r.
  D y s k u s j a
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju Gminy Koczała na lata 2016-2025.
  D y s k u s j a
 6. Informacja wójta o realizacji uchwał Rady Gminy Koczała podjętych w I półroczu 2018 roku.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
  e) Statut Gminy Koczała.
 8. Wnioski radnych.
 9. Informacja przewodniczącego rady o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Bieżące informacje.
 12. Zakończenie obrad.

Informuję, że podczas sesji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, w tym publikowane na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady
Marek Adam Bulczak