14.06.2018

XXXV sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji

W czwartek 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 rozpocznie się XXXV sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3. Informacja wójta o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie finansowe Gminy Koczała oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
a) dyskusja i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2017.

5. Ocena wykonania budżetu Gminy Koczała za 2017 rok:
a) protokół kontroli wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
b) stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone we wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Koczała z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koczała z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
d) dyskusja i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koczała z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2017 rok.

6. Oświata w gminie – wyniki i osiągnięcia uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w roku szkolnym 2017/2018.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2018,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
d) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu oraz na obiektach sportowych,
f) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania.

8. Wnioski radnych.

9. Informacja przewodniczącego rady o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

11. Bieżące informacje.

12. Zakończenie obrad.

Informuję, że podczas sesji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, w tym publikowane na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady
Marek Adam Bulczak