11.04.2018

XXXIII sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 rozpocznie się XXXIII sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3. Informacja wójta o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Koczała na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

5. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2017 rok:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale oraz z realizacji zadań zawartych w Gminnym programie wspierania rodziny za rok 2017,
b) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale,
c) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale.

– d y s k u s j a 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu,
b) podziału Gminy Koczała na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
c) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2018 rok,
d) określenia sezonu kąpielowego,
e) przystąpienia Gminy Koczała do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej.

7. Wnioski radnych.

8. Informacja przewodniczącego rady o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Bieżące informacje.

11. Zakończenie obrad.

Informuję, że podczas sesji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, w tym publikowane na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady
Marek Adam Bulczak