19.01.2018

XXXI sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji

W czwartek 25 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 rozpocznie się XXXI sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3. Działalność sołtysów i rad sołeckich w 2017 roku.

4. Informacja wójta o realizacji uchwał rady podjętych w II półroczu 2017 roku.

5. Informacja wójta o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała,

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koczała umowy współpracy uczestników Przechlewskiego Klastra Energii,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

e) „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Koczała na 2018 rok”,

f) „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok”,

g) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Koczała na rok 2018.

7. Wnioski radnych.

8. Informacja przewodniczącego rady o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Bieżące informacje.

11. Zakończenie obrad.

Informuję, że podczas sesji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, w tym publikowane na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady
Marek Adam Bulczak