13.12.2017

XXX sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji

W czwartek 28 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 rozpocznie się XXX sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3. Informacja wójta o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok,

b) stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji w roku 2018,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

d) uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok,

e) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 r.,

f) planu pracy Rady Gminy Koczała na 2018 rok.

5. Sprawozdania z pracy w 2017 roku:

a) Rady Gminy Koczała,

b) komisji stałych Rady Gminy Koczała.

6. Wnioski radnych.

7. Informacja przewodniczącego rady o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

9. Bieżące informacje.

10. Zakończenie obrad.

Informuję, że podczas sesji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, w tym publikowane na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady
Marek Adam Bulczak