20.11.2017

XXIX sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji

We wtorek 28 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 rozpocznie się XXIX sesja Rady Gminy Koczała VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3. Stan bezrobocia w gminie Koczała – informacja za lata 2016 i 2017.

D y s k u s j a

4. Informacja wójta o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok,

b) udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,

c) zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok,

d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale,

e) „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,

f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Koczała,

g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała,

h) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała,

i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

6. Wnioski radnych.

7. Informacja przewodniczącego rady o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

9. Bieżące informacje.

10. Zakończenie obrad.

Informuję, że podczas sesji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, w tym publikowane na stronie internetowej gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Bublewicz