20.11.2019

XII sesja Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023

Przewodniczący rady p. Kamil Reszke zawiadamia o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 5. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  d) „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
  e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  g) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  h) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  i) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”,
  k) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 7. Wystąpienia sołtysów.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad rady gminy oraz na której udostępniany będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad: https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos.