14.05.2019

VIII sesja Rady Gminy Koczała

Zawiadamiam o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 21 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Sprawozdania z działalności instytucji kultury za 2018 rok:
a) Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale.
– dyskusja
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
5. Sprawozdanie wójta z realizacji Programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
– dyskusja
6. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
8. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
9. Zatwierdzenie stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok.
10. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Koczała za 2018 rok.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
b) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała.
12. Wystąpienia sołtysów.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad rady gminy oraz na której udostępniany będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad: https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kamil Piotr Reszke