15.04.2019

VII sesja Rady Gminy Koczała

Zawiadamiam o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok:
  a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale oraz z realizacji zadań zawartych
  w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2016-2018 za rok 2018,
  b) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale,
  c) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale.
  – dyskusja
 4. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 6. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała;
  c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok;
  e) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok;
  f) określenia sezonu kąpielowego;
  g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Wystąpienia sołtysów.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad rady gminy oraz na której udostępniany będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad: https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kamil Piotr Reszke