1.02.2018

Styczniowe obrady Rady Gminy Koczała

Dnia 25 stycznia podczas pierwszej w 2018 roku sesji Rady Gminy Koczała sołtysi sołectw naszej gminy przedstawili sprawozdania z działalności sołtysów i rad sołeckich w 2017 roku. Wójt p. Eugeniusz Dmytryszyn podziękował im za dobrą współpracę i działania na rzecz lokalnej społeczności.
Radnym przedstawione zostały informacje o realizacji uchwał rady podjętych w II półroczu 2017 roku, a także o działaniach wójta i przewodniczącego rady w okresie międzysesyjnym.

W sesji uczestniczyli przedstawiciele DINO Polska S.A., którzy ramowo omówili plany inwestycyjne w Koczale na ulicy Przemysłowej i uzasadnienie złożonego przez tę firmę wniosku o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po dyskusji Rada Gminy Koczała większością głosów „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/77 i 77/9.

Ponadto w sesji uczestniczyli przedstawiciele Przechlewskiego Klastra Energii, którzy przedstawili cel utworzenia i działania klastrów energii odnawialnej, a także uzasadnienie udziału gminy w tym porozumieniu. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koczała umowy współpracy uczestników Przechlewskiego Klastra Energii.

Rada Gminy Koczała podjęła też inne uchwały w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Koczała na 2018 rok”,

– „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok”,

– planów pracy komisji stałych Rady Gminy Koczała na rok 2018,

– „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia”.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.