19.06.2019

Sesja absolutoryjna

W dniu 14 czerwca br. odbyła się IX sesja Rady Gminy Koczała.  Do najważniejszych punktów obrad zaliczyć należy debatę nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2018 rok, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok, a także ocenę wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok.

Po przeprowadzeniu debaty Rada Gminy Koczała jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania.

Zastępca przewodniczącego Komisji rewizyjnej p. Artur Achtelik przedstawił skrótowo wniosek tej komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, jak i komisje Rady Gminy Koczała pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.

Rada Gminy Koczała jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok.

Koczalscy radni podjęli również 7 innych uchwał w sprawach:

– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018;

– zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

– zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

– rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała (Nr IX/61/2019);

– rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała (Nr IX/62/2019);

– powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023;

– utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).