3.07.2018

Sesja absolutoryjna

W dniu 28 czerwca br. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Koczała.  Do najważniejszych punktów obrad zaliczyć należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2017 rok, a także ocenę wykonania budżetu Gminy Koczała za 2017 rok.

Wójt p. Eugeniusz Dmytryszyn poinformował m.in., że dochody zostały zrealizowane w wysokości 15.368.530,00 zł, tj. 98,42%. Wydatki wykonano w wysokości 14.775.427,19 zł, tj. 92,9%. Na realizację inwestycji wydatkowano natomiast kwotę 1.345.000,00 zł, co stanowi 96,1% planowanych wydatków na inwestycje. Wynik finansowy w planie miał stanowić deficyt w wysokości 289.956,56 zł, zaś po roku realizowania budżetu wyszła nadwyżka budżetu w wysokości 593.102,81 zł. W zeszłym roku spłacono aż 1.240.000 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 17% dochodów budżetu (w tej chwili natomiast jest to ok. 13%). Wójt zaznaczył, że w 2017 roku gmina nie zaciągała żadnych nowych kredytów. W ubiegłym roku sporo się działo w gminie w zakresie inwestycji – przede wszystkim drogowych. Nie było za bardzo pieniędzy unijnych, lecz co się dało, to starano się pozyskać.

Wójt przedstawił informację o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych Gminy Koczała w roku 2017, a także informację o stanie mienia komunalnego.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, jak i wszystkie komisje Rady Gminy Koczała pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Jadwiga Połowyszczak przedstawiła ocenę wykonania budżetu Gminy Koczała za 2017 rok. W wyniku kontroli wykonania budżetu, po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Koczała za 2017 rok.

Koczalscy radni podjęli 9 innych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała – www.bip.koczala.pl.

Ponadto podczas sesji radnym została przedstawiona informacja na temat wyników i osiągnięć uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w roku szkolnym 2017/2018, którą omówiła wicedyrektor ZKiW p. Jolanta Klebeko.

Wójt gminy p. Eugeniusz Dmytryszyn i przewodniczący rady p. Marek Bulczak przedstawili również informacje o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.