Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

UG

Uchwała Nr XXXVIII/234/2018 w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Treść Programu dostępna jest po kliknięciu w link: Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok po konsultacjach.

http://bip.koczala.pl/dokumenty/3029