Stanowiska

Jerzy Bajowski Wójt Gminy
Joanna Myszka Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Administracyjnego
Halina Kaciniel Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego
Edyta Dziewińska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Stanowisko ds. dowodów osobistych i kadr
Paulina Omelańska Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum
Inspektor ochrony danych – [email protected]
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Krystyna Mrozek-Gliszczyńska Inspektor ds. administracyjnych, zamówień publicznych, zdrowia i pomocy społecznej
Renata Minda Inspektor ds. pozyskiwania funduszy i turystyki
Barbara Mikołajczak Inspektor ds. działalności gospodarczej, oświaty i organizacji pozarządowych
 Urszula Wołk

Marzanna Wysocka

Referent ds. obsługi sekretariatu

Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu

Mariusz Bublewicz Starszy informatyk
Maria Ginter
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Joanna Rudnik
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Aneta Borko
Inspektor ds. księgowości podatkowej
Agnieszka Kuras
Inspektor ds. wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych i opłat za odpady
Ewa Kurpiejewska Kierownik Referatu Rozwoju i Środowiska
 Łukasz Szyca Podinspektor ds. gospodarowania mieniem gminy, inwestycji i rolnictwa
Ewa Tybora – Dziąbkowska
Inspektor ds. ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie
Władysław Sominka Inspektor ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych
Anna Kopp-Ostrowska Referent ds. ewidencji ludności i promocji gminy