Stanowiska

KTO W URZĘDZIE?
   
Eugeniusz Dmytryszyn Wójt Gminy
Joanna Myszka Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Administracyjnego
Halina Kaciniel Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego
Edyta Dziewińska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
stanowisko ds. dowodów osobistych i kadr
Paulina Omelańska Podinspektor ds. ewidencji ludności, obsługi rady gminy i archiwum
Krystyna Mrozek-Gliszczyńska Inspektor ds. administracyjnych, zamówień publicznych, zdrowia i pomocy społecznej
Renata Minda Inspektor ds. pozyskiwania funduszy, kultury, sportu i turystyki
Barbara Mikołajczak Inspektor ds. działalności gospodarczej i oświaty
 Urszula Wołk Referent ds. obsługi sekretariatu i promocji gminy
Mariusz Bublewicz Informatyk
Maria Ginter
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Aneta Kułynycz
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Barbara Ławrynowicz-Janus Inspektor ds. księgowości podatkowej
Agnieszka Kuras
Inspektor ds. wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych i opłat za odpady
Ewa Kurpiejewska Kierownik Referatu Rozwoju i Środowiska
 Łukasz Szyca Referent ds. gospodarowania mieniem gminy i inwestycji
Ewa Tybora Podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie
Władysław Sominka Inspektor ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych