Nagrania obrad rady

Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Koczała są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (link tutaj). Link do kanału udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koczała.