Komisje stałe Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:

Elżbieta Balina
Jadwiga Połowyszczak – Przewodnicząca
Agnieszka Sylwia Skrypeć
Jerzy Andrzej Walczyński
Inga Helena Wereszko

Komisja Rewizyjna działa w szczególności w zakresie:

 • kontroli realizacji budżetu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych,
 • kontroli działalności finansowej Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
 • opiniuje wykonanie budżetu gminy,
 • wnioskowania w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
 • kontroli działalności statutowej jednostek pomocniczych gminy,
 • kontroli wykonania uchwał Rady Gminy.

Komisja Gospodarki i Budżetu

Skład osobowy:

Jerzy Bublewicz
Marek Adam Bulczak
Marek Piotr Kulas – Przewodniczący
Kamil Piotr Reszke
Romuald Ziółtkowski

Komisja Gospodarki i Budżetu działa w szczególności w zakresie:

 • przestrzegania aktów prawa miejscowego,
 • ładu przestrzennego, gospodarki terenami, ochrony środowiska naturalnego,
 • gminnych dróg ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • porządku publicznego na obszarze gminy,
 • funkcjonowania handlu, usług i rolnictwa,
 • infrastruktury technicznej i inwestycji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie przedstawionego przez Wójta projektu budżetu i zmian do budżetu,
 • opiniowanie wykonania planu budżetu.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Skład osobowy:

Adela Joanna Gładysz
Rober Kuras
Artur Radecki – Przewodniczący
Irena Maria Radzicka
Wanda Irena Psujek

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych działa w szczególności w zakresie:

 • funkcjonowania służby zdrowia i opieki społecznej,
 • funkcjonowania placówek oświaty.
 • problemów bezrobocia,
 • promocji gminy,
 • funkcjonowania instytucji kultury,
 • rozwoju sportu, rekreacji i turystyki,
 • współpracy z samorządem wiejskim w zakresie kompetencji komisji.