9.04.2019

Publikacja „Wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych za rok 2018”

Zgodnie z art. 27 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568) porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe z odmianami gatunków roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru oraz znajdujących się we wspólnotowych katalogu odmian prowadzi Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU) we współpracy z samorządami  województw i izbami rolniczych. Na podstawie wyników wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego COBORU ustala listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.
Marszałek Województwa Pomorskiego przekazuje publikację pt. „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie pomorskim za rok 2018”, której badania polowe były współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie pomorskim