Projekt: Przebudowa ulicy Klonowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu przebudowę ulicy Klonowej w Koczale na odcinku 0,27 km w celu poprawy infrastruktury drogowej i zwiększenia dostępności do obiektów użyteczności publicznej w Gminie Koczała w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: przebudowa ulicy Klonowej w Koczale na odcinku 0,27 km w celu poprawy infrastruktury drogowej i zwiększenia dostępności do obiektów użyteczności publicznej w Gminie Koczała.

Planowane efekty operacji: położenie nowej asfaltowej nawierzchni wraz z montażem 4 lamp parkowych i wykonaniem przyłącza elektrycznego, montażem 4 kompletów ławek wraz z oparciem i koszy na śmieci, utwardzeniem terenu pod ławkami i zasadzeniem tuj szmaragdowych, po jednej przy każdej z ławek.

Nazwa operacji: Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych.