Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
  Umowa nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-00 z dnia 11 grudnia 2017 r.
o dofinansowanie Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami:

 • Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko – Lider Przedsięwzięcia
 • Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo
 • Gmina Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica

Całkowity szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 2 701 845,66 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich 2 296 568,80 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny partnerów w wysokości 405 276,86 zł.

Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Koczała wynosi
261 783,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 85%, co stanowi równowartość 222 515,83 zł. Wkład własny Gminy Koczała 39 267,50 zł,

 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA SZLAKÓW KAJAKOWYCH W GMINIE KOCZAŁA

 Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Starej Brdzie Pilskiej

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana będzie na działce nr 4166/2 obręb Trzyniec, gmina Koczała.

Elementy zagospodarowania i wyposażenia:

a) mała architektura:

 • wiata z ławostołami i miejscem na ognisko – 1 szt.,
 • ławostoły z zadaszeniem – 3 szt.,
 • lampy hybrydowe – 3 szt. (solarno-wiatrakowe):
 • stojak na 5 rowerów z przybornikiem – 1 kpl.,
 • kosze na śmieci – 2 szt.,

b) tablica informacyjno-promocyjna wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych

 Szlak Rzeki Brdy – Przenoska Kajakowa na przeszkodzie (jazie) w Starej Brdzie Pilskiej, gmina Koczała

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana będzie na działkach nr: 4137/3 obręb Trzyniec, gmina Koczała.

Elementy zagospodarowania i wyposażenia:

a) wyjście typu slip bez pomostu o drewnianej konstrukcji,
b) tablica informacyjno-promocyjna wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych


Szlak Rzeki Ruda – Przystań Kajakowa w Płociczu

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana będzie na działce nr 589 obręb Koczała, gmina Koczała.

Elementy zagospodarowania i wyposażenia:

a) mała architektura:

 • lampy hybrydowe – 2 szt.,
 • toaleta przenośna z osłoną – 1 szt.,
 • stojak na 5 rowerów z przybornikiem – 1 kpl.,

b) tablica informacyjno-promocyjna wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych

 Lokalizacja przedsięwzięcia:


Dodatkowo szlak Rzeki Brdy i Rudej zostanie oznakowany:

 • znakami drogowymi – 4 sztuki;
 • znakami wodnymi – 8 sztuk.