Projekt: Kreatywnie ku przyszłości

Dnia 14 listopada 2016 r. Gmina Koczała podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywnie ku przyszłości” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: 3 Edukacja, Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie: 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym w szkole podstawowej oraz gimnazjum w Koczale, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego. Program ten obejmujące kształtowanie i rozwijanie u 246 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

Beneficjentem jest Gmina Koczała, a Partnerem F5 Konsulting Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 908 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 862.600,00 zł, w tym środki Unii Europejskiej: 771.800,00 zł i budżetu państwa 90.800,00 zł, wkład własny gminy: 45.400,00zł (wkład niefinansowy).