25.01.2019

Z pracy rady gminy

Dnia 24 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023. 

Podczas sesji radny p. Krzysztof Domin, który w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koczała jako jedyny kandydat został wybrany bez głosowania, złożył ślubowanie i przystąpił do wykonywania mandatu.

W sesji uczestniczyli, po raz pierwszy od wyboru na nową kadencję, sołtysi sołectw Gminy Koczała:

– p. Bożena Bajek – sołtys sołectwa Pietrzykowo,

– p. Wanda Rodziewicz – sołtys sołectwa Załęże,

– p. Szymon Majer – sołtys sołectwa Bielsko,

– p. Robert Makarewicz – sołtys sołectwa Koczała,

– p. Mateusz Maraszkiewicz – sołtys sołectwa Łękinia,

– p. Ryszard Lemańczyk – sołtys sołectwa Starzno ,

natomiast nieobecny był p. Czesław Kulinski – sołtys sołectwa Trzyniec.

Wójt p. Jerzy Bajowski, przewodniczący rady p. Kamil Reszke oraz przewodniczący komisji rady: p. Inga Wereszko, p. Rafał Zaremba, p. Jerzy Walczyński, p. Marek Kulas i p. Robert Kuras przedstawili sprawozdania i informacje z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Omówione zostały także sprawozdania wójta:

– z zebrań wiejskich zarządzonych dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego,

– o realizacji uchwał rady podjętych w II półroczu 2018 roku.

Przedstawiono również sprawozdania z pracy:

– rady gminy od dnia 22 listopada 2018 r. do końca roku 2018.

– komisji rady od dnia 30 listopada 2018 r. do końca roku 2018.

Rada gminy podjęła 8 uchwał w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

– „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”,

– „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok”,

– „Programu wspierania rodziny w Gminie Koczała na lata 2019-2021”,

– wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego,

– planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2019.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).