30.04.2019

Z pracy rady gminy

Dnia 25 kwietnia 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023.

Podczas sesji przedstawione zostały sprawozdania rzeczowo-finansowe z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale oraz z realizacji zadań zawartych
w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2016-2018 za rok 2018, które omówiła kierownik GOPS p. Bożena Kiel,

– Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale, które omówiła dyrektor ZKiW p. Wiesława Lisek-Fronczak,

– Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale, które omówiła główna księgowa ZGK p. Katarzyna Rodziewicz.

Rada Gminy Koczała podjęła 7 uchwał w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok;

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała;

– zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;

– zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok;

– wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok;

– określenia sezonu kąpielowego;

– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wójt p. Jerzy Bajowski, przewodniczący rady p. Kamil Reszke oraz przewodniczący komisji rady: p. Inga Wereszko, p. Rafał Zaremba, p. Jerzy Walczyński, p. Robert Kuras i zastępca przewodniczącego – p. Wanda Psujek przedstawili informacje z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).