30.10.2017

Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok uchwalone

W czwartek 26 października br. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Koczała. Wójt p. Eugeniusz Dmytryszyn przedstawił założenia do projektu budżetu gminy na rok 2018. Radzie przedstawiono również sprawozdanie z przebiegu sezonu turystycznego LATO-2017, informację o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, opinię prezesa sądu rejonowego dotyczącą potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych, a także informacje z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

Radni przyjęli zaproponowane przez wójta stawki podatków i opłat na 2018 rok:
– podatku od nieruchomości,
– podatku od środków transportowych,
– opłaty od posiadania psów,
– opłaty miejscowej,
– opłaty targowej.

Ponadto Rada Gminy podjęła inne uchwały w sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
– „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”,– wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
-dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Koczała instrumentem płatniczym.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.

Wójt p. Eugeniusz Dmytryszyn i przewodniczący rady p. Marek Bulczak przedstawili także informacje o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.