17.10.2018

Październikowe obrady Rady Gminy Koczała

W dniu 16 października br. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Koczała. Wójt p. Eugeniusz Dmytryszyn przedstawił Radzie informacje:
– o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym,
– o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, opinię prezesa sądu rejonowego dotyczącą potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych,
– z analizy oświadczeń majątkowych.

Ponadto podczas sesji przedstawiono:
– sprawozdanie z przebiegu sezonu turystycznego, które omówił referent p. Łukasz Szyca,

– sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Koczała na lata 2015-2022 za rok 2015, 2016 i 2017, które omówiła kierownik GOPS w Koczale p. Bożena Kiel,

– informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koczała za rok szkolny 2017/2018, którą omówiła dyrektor ZKiW w Koczale p. Wiesława Lisek-Fronczak,

– założenia do projektu budżetu gminy Koczała na 2019 rok, które omówiła skarbnik p. Halina Kaciniel.

Ponadto przewodniczący rady p. Marek Bulczak przedstawił informacje o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym, a także z analiz oświadczeń majątkowych radnych.

Rada Gminy Koczała jednogłośnie podjęła 3 uchwały w sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
– zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.