28.10.2019

Październikowe obrady Rady Gminy Koczała

W dniu 24 października br. odbyła się XI sesja Rady Gminy Koczała.  Do jednego z ważniejszych punktów obrad zaliczyć należy wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023. W wyniku głosowania tajnego radni Rady Gminy Koczała jednogłośnie dokonali wyboru na ławnika zgłoszonej kandydatki.

Radzie Gminy Koczała zostały przedstawione:

– informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych,

– sprawozdanie z przebiegu sezonu turystycznego,

– informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinia prezesa sądu rejonowego dotycząca potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych,

– założenia do projektu budżetu Gminy Koczała na 2020 rok.

Rada Gminy Koczała w głosowaniu jednogłośnie zdecydowała o przyjęciu i przekazaniu Wójtowi Gminy Koczała wniosków wynikających z wizytacji przeprowadzonej przez Komisję oświaty i spraw społecznych w dniu 24 września 2019 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz w Przedszkolu Publicznym w Koczale.

Wójt p. Jerzy Bajowski, przewodniczący rady p. Kamil Reszke, przewodniczący komisji rady: p. Rafał Zaremba, p. Jerzy Walczyński, p. Robert Kuras i p. Marek Kulas oraz zastępca przewodniczącej p. Marlena Zaremba przedstawili informacje z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Koczalscy radni podjęli 8 uchwał w sprawach:

– stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

– ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,

– opłaty od posiadania psów na 2020 rok,

– opłaty miejscowej na 2020 rok,

– opłaty targowej na 2020 rok,

– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała,

– stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2020,

– przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Gminy Koczała Nr VII/41/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).

Uczestnikom sesji zostały udostępnione interesujące i starannie wykonane kroniki Klubu „Senior+”.