30.10.2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała

Wójt Gminy Koczała ogłasza  konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

więcej informacji