5.11.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała

Wójt Gminy Koczała ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

więcej informacji