12.01.2018

Obowiązek meldunkowy

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, w której m.in. uchylone zostały przepisy znoszące obowiązek meldunkowy, co oznacza, że obowiązek ten nadal istnieje.

W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazywano, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Płyną z niego również korzyści dla obywateli (m.in. łatwiejsze głosowanie w wyborach i załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym: emerytury, renty, itp.). Informacja o liczbie i strukturze mieszkańców pozwala też na planowanie usług publicznych i komunalnych, np. takich jak zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej, a także planowanie finansowania tych usług i innych zadań państwa wobec obywateli.

Obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania funkcjonuje w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, tj. w Finlandii, Litwie, Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Danii, Bułgarii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Holandii, czy Niemczech. W wielu krajach obowiązek meldunkowy ma bardziej rygorystyczną formę niż w Polsce, a za jego niedopełnienie wymierzane są wysokie kary finansowe.

Pozostawiając obowiązek meldunkowy zaproponowano istotne uproszczenia przy jego realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku. Dzięki specjalnej e-usłudze każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny może się zameldować bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Rozwiązanie to ułatwi spełnienie obowiązku meldunkowego, przede wszystkim przez możliwość jego zrealizowania poza godzinami pracy urzędu.

Jednocześnie przy użyciu jednego formularza meldunkowego możliwe jest:

– zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego,

– zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego.

Wcześniej konieczne było wypełnianie dwóch formularzy.

Zdecydowano również, że numer PESEL nadawany będzie wszystkim cudzoziemcom  dokonującym zameldowania w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Oznacza to gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających w naszym kraju w centralnym rejestrze PESEL. W rezultacie zlikwidowane zostaną dotychczasowe rejestry zamieszkania cudzoziemców (gromadzone są w nich dane o cudzoziemcach, którym nadano numer PESEL, jak i o tych którzy go nie otrzymali). Obywatelom państw członkowskich UE i członkom ich rodzin numer PESEL będzie nadawany przy zameldowaniu powyżej 3 miesięcy. Zmniejszone zostały także formalności związane z zameldowaniem tych osób. Numer PESEL nie zostanie nadany przy zameldowaniu cudzoziemców, których pobyt w Polsce będzie krótkotrwały lub tranzytowy (nie przekraczający 30 dni).

Z zaktualizowanymi procedurami urzędowymi związanymi z ewidencją ludności można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała, zakładka „Sprawy/druki do pobrania”, a także w serwisie https://obywatel.gov.pl prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji.