Odpady komunalne, utrzymanie porządku i czystości

Od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany przepisów dotychczas obowiązującej ustawy podyktowane zostały
w szczególności dbałością o stan środowiska.

Gmina Koczała wyłoniła w drodze przetargu przedsiębiorstwo, które odbiera odpady komunalne z terenu gminy. Jest to:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SZCZECINKU
ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek

tel: (94) 37 498 70
e-mail: [email protected]
www.pgk.szczecinek.pl

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koczała zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Region Południowy
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice
tel. (52) 39 87 846, (52) 33 55 062
fax 52 33 55 061
e-mail: [email protected]
www.zzonowydwor.pl

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a nie osób zameldowanych w niej.
Od 1 stycznia 2018 roku Rada Gminy ustaliła miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w sposób selektywny – 12,80 zł/os.
 • w sposób nieselektywny – 20,00 zł/os.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Koczała:
Zmieszane odpady komunalne:
1. z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – co cztery tygodnie,
2. z zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu.
Selektywnie zebrane odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej – jeden raz miesiącu.

Ponadto odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne są odbierane dwa razy do roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym w systemie „u źródła”.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddawać również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Spacerowej 3 w Koczale (koło kotłowni) administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale z siedzibą przy ul. Zielonej 2, 77-220 Koczała.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek.

Wywozy odpadów z gminy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram na 2019 rok:

ADAMKI, CIEMINO, DŹWIERZNO, KAŁKA, NIESIŁOWO, OSTRÓWEK, PIETRZYKOWO, PIETRZYKÓWKO, PODLESIE, STARA BRDA, STARA BRDA PILSKA, STARZNO, TRZYNIEC, WILKOWO, ZAGAJE, ZAPADŁE

BIELSKO, NIEDŹWIADY

BRYLE, DYMIN,ŁĘKINIA, PŁOCICZ, POTOKI, STRUŻKA, SWIERKÓWKO, ŻUKOWO

DZIAŁEK, ZAŁĘŻE

KOCZAŁA

Koczała (osiedle-bloki)

HARMONOGRAM ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć Urzędzie Gminy Koczała w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwie domowym odpadów komunalnych. Odpady są zbierane w pojemnikach lub workach w podziale na ich kolory:

 • niebieski – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • zielony – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • żółty – odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • brązowy – odpady ulegające biodegradacji.

Prawidłowa segregacja na terenie gminy Koczała

Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koczale prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale z siedzibą przy ul. Zielonej 2, 77-220 Koczała. PSZOK znajduje się przy ul Spacerowej 3 w Koczale (przy osiedlowej kotłowni na osiedlu). Bez dodatkowych opłat można tam złożyć następujące odpady:

 • papier,
 •  szkło,
 • plastik,
 • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
 •  tekstylia,
 •  metale,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00, w sobotę od 10.00 – 13.00.
W razie potrzeby prosimy o kontakt:
– Pracownicy kotłowni – tel. 692 426 152
– Nadzór: Robert Kuras – tel. 668 594 159

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić bez wezwania, miesięcznie, w terminach do 15 dnia każdego miesiąca, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Koczała: Bank Spółdzielczy Człuchów/ Oddział Przechlewo Nr konta: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010. Tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości… (proszę podać adres nieruchomości).

Poziomy recyklingu w 2013 r.

Poziomy recyklingu w 2014 r.

Poziomy recyklingu w 2015 r.

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016 r. dla Gminy Koczała.

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016 r. dla Gminy Koczała – popr.

Osiągnięte poziomy recyklingu przez PGK Szczecinek za 2016 r.

Osiągnięte poziomy recyklingu za 2017 r. dla Gminy Koczała

Osiągnięte poziomy recyklingu za 2018 r. dla Gminy Koczała

Analiza odpadów za 2014 rok

Analiza odpadów za 2015 rok

Analiza odpadów za 2016 rok

Analiza odpadów 2016 r. – popr.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koczała za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koczała za 2018 rok

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi:

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała

Uchwała Rady Gminy Koczała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Koczała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała  Rady Gminy Koczała  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała

Uchwała Rady Gminy Koczała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy