Odpady komunalne, utrzymanie porządku i czystości

Od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany przepisów dotychczas obowiązującej ustawy podyktowane zostały
w szczególności dbałością o stan środowiska.

Gmina Koczała wyłoniła w drodze przetargu przedsiębiorstwo, które odbiera odpady komunalne z terenu gminy. Jest to:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SZCZECINKU
ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek

tel: (94) 37 498 70
e-mail: [email protected]
www.pgk.szczecinek.pl

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koczała zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Region Południowy
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice
tel. (52) 39 87 846, (52) 33 55 062
fax 52 33 55 061
e-mail: [email protected]
www.zzonowydwor.pl

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a nie osób zameldowanych w niej.
Od 1 stycznia 2018 roku Rada Gminy ustaliła miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w sposób selektywny – 12,80 zł/os.
 • w sposób nieselektywny – 20,00 zł/os.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Koczała:
Zmieszane odpady komunalne:
1. z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – co cztery tygodnie,
2. z zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu.
Selektywnie zebrane odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej – jeden raz miesiącu.

Ponadto odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne są odbierane dwa razy do roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym w systemie „u źródła”.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddawać również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Spacerowej 3 w Koczale (koło kotłowni) administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale z siedzibą przy ul. Zielonej 2, 77-220 Koczała.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek.

Wywozy odpadów z gminy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ADAMKI, CIEMINO, DŹWIERZNO, KAŁKA, NIESIŁOWO, OSTRÓWEK, PIETRZYKOWO, PIETRZYKÓWKO, PODLESIE, STARA BRDA, STARA BRDA PILSKA, STARZNO, TRZYNIEC, WILKOWO, ZAGAJE, ZAPADŁE

BIELSKO, NIEDŹWIADY

BRYLE, DYMIN, DZIAŁEK, ŁĘKINIA, PŁOCICZ, POTOKI, STRUŻKA, ŚWIERKÓWKO, ZAŁĘŻE, ŻUKOWO

KOCZAŁA

KOCZAŁA (osiedle-bloki)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć Urzędzie Gminy Koczała w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwie domowym odpadów komunalnych. Odpady są zbierane w pojemnikach lub workach w podziale na ich kolory:

 • niebieski – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • zielony – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • żółty – odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • brązowy – odpady ulegające biodegradacji.

Prawidłowa segregacja na terenie gminy Koczała

Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koczale prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale z siedzibą przy ul. Zielonej 2, 77-220 Koczała. PSZOK znajduje się przy ul Spacerowej 3 w Koczale (przy osiedlowej kotłowni na osiedlu). Bez dodatkowych opłat można tam złożyć następujące odpady:

 • papier,
 •  szkło,
 • plastik,
 • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
 •  tekstylia,
 •  metale,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00, w sobotę od 10.00 – 13.00.
W razie potrzeby prosimy o kontakt:
– Pracownicy kotłowni – tel. 692 426 152
– Nadzór: Robert Kuras – tel. 668 594 159

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić bez wezwania, miesięcznie, w terminach do 15 dnia każdego miesiąca, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Koczała: Bank Spółdzielczy Człuchów/ Oddział Przechlewo Nr konta: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010. Tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poziomy recyklingu w 2013 r.

Poziomy recyklingu w 2014 r.

Poziomy recyklingu w 2015 r.

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016 r. dla Gminy Koczała.

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016 r. dla Gminy Koczała – popr.

Osiągnięte poziomy recyklingu przez PGK Szczecinek za 2016 r.

Analiza odpadów za 2014 rok

Analiza odpadów za 2015 rok

Analiza odpadów za 2016 rok

Analiza odpadów 2016 r. – popr.

Deklaracja za śmieci na 2018 r

Uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi:

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała

Uchwała Rady Gminy Koczała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Koczała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała

Uchwała  Rady Gminy Koczała  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała

Uchwała Rady Gminy Koczała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy