5.06.2018

Majowe obrady Rady Gminy

W dniu 29 maja 2018 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Koczała.

Radni większością głosów podjęli ważną dla Gminy Koczała uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, insygniów i innych symboli Gminy Koczała oraz zasad ich używania. Głosowanie poprzedził interesujący wykład dr. Gerarda Kucharskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – autora ekspertyzy historyczno-heraldycznej projektu herbu dla gminy.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach:

  • udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała – www.bip.koczala.pl.

Radzie Gminy zostały ponadto przedstawione:

a) sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok, które omówiła inspektor p. Renata Minda,

b) sprawozdania z działalności instytucji kultury za 2017 rok:

– Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale, które przedstawiła dyrektor p. Jolanta Sylwia Wysocka,

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, które omówiła p.o. dyrektor p. Alicja Jankiewicz,

– a także ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Koczała za rok 2017, którą omówiła kierownik GOPS p. Bożena Kiel.

Wójt gminy p. Eugeniusz Dmytryszyn i przewodniczący rady p. Marek Bulczak przedstawili informacje o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.