5.12.2017

Listopadowe obrady Rady Gminy Koczała

W dniu 28 listopada br. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Koczała.
Informacje na temat stanu bezrobocia w gminie przedstawił p. Krzysztof Kędra – doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Człuchowie.

Podczas sesji koczalscy radni większością głosów „za” przy pięciu głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się zatwierdzili nowe taryfy opłat za wodę i ścieki opracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i wyniosą:
1) za 1 m3 dostarczonej wody: 3,65 zł netto (wzrost o 0,75 zł),
2) za 1 m3 odprowadzanych ścieków: 6,48 zł netto (wzrost o 0,78 zł),
3) za 1m3 ścieków z dowozu: 5,43 zł netto (wzrost o 0,73 zł).

Do stawek dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 8%).

Załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zawierający szczegółowe informacje będące podstawą wyliczenia stawki znajduje się tutaj.

Rada ustaliła również metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.:
– za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 12,80 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (wzrost o 3,30 zł);
– jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalona została stawka w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca (wzrost o 1,00 zł).

Z obszernym uzasadnieniem zmian stawek można zapoznać się tutaj.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok,
– udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
– zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok,
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale,
– „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
– ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała,
– określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
– uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.

Wójt p. Eugeniusz Dmytryszyn i przewodniczący rady p. Marek Bulczak przedstawili także informacje o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji wręczono odchodzącej na emeryturę p. Elżbiecie Hinc – dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale nagrodę Wójta Gminy Koczała za wieloletnią pracę w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury w gminie oraz podziękowano za wzorowe kierowanie jednostką i współpracę.