2.12.2019

Listopadowe obrady Rady Gminy Koczała

W dniu 28 listopada br. odbyła się XII sesja Rady Gminy Koczała.

Wójt p. Jerzy Bajowski, przewodniczący rady p. Kamil Reszke, przewodniczący komisji rady: p. Rafał Zaremba, p. Jerzy Walczyński, p. Inga Wereszko, p. Marek Kulas i p. Robert Kuras przedstawili informacje z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Koczalscy radni podjęli 11 uchwał w sprawach:

– udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

– ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

– szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

– określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”,

– pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).