6.06.2019

IX sesja Rady Gminy Koczała

Zawiadamiam o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 5. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Raport o stanie Gminy Koczała za 2018 rok:
  a) debata nad raportem,
  b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018:
  a) dyskusja i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018.
 8. Ocena wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok:
  a) wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
  b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok oraz wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium;
  c) dyskusja i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała;
  d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała;
  e) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023.
 10. Wystąpienia sołtysów.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad rady gminy oraz na której udostępniany będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad: https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos.

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2018 rok dostępna jest TUTAJ.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kamil Piotr Reszke