24.06.2019

Informacja z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyborów ławnika

Do końca października tego roku Rada Gminy Koczała powinna dokonać wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia dołączając wymagane dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do 30 czerwca 2019 r. (brana będzie pod uwagę data wpływu) w zamkniętych kopertach zaadresowych do Rady Gminy Koczała (ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała) w sekretariacie Urzędu Gminy Koczała w godzinach pracy urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 8:00-16:00,
  • we wtorki w godz. 8:00-15:15,
  • od środy do piątku w godz. 7:15-15:15

lub przesyłać drogą pocztową.

Szczegółowe informacje na temat wyborów ławnika oraz wzory do pobrania: