31.05.2019

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2018 rok

Informuję, że podczas najbliższej sesji Rady Gminy Koczała, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2018 rok przedstawionym przez Wójta Gminy Koczała.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Koczała pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 13 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27  77-220 Koczała w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, we wtorki w godz. 8:00-15:15 oraz od środy do piątku w godz. 7:15-15:15.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Koczała – w biurze nr 4 i na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.koczala.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała (bip.koczala.pl).

Przewodniczący

Rady Gminy Koczała

/-/ Kamil Piotr Reszke

 

Do pobrania:
– Raport o stanie Gminy Koczała za 2018 rok;
– wzór zgłoszenia udziału w debacie.