8.11.2017

Informacja o wynikach konsultacji.

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Koczała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
więcej informacji http://bip.koczala.pl/dokumenty/2700