2.01.2019

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony

Dnia 28 grudnia 2018 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023. 

Wójt p. Jerzy Bajowski i przewodniczący rady p. Kamil Reszke przedstawili sprawozdania i informacje z działań podejmowanych przez nich w okresie między sesjami.

Przedstawione zostały również sprawozdania sołtysów z działalności sołtysów i rad sołeckich – podsumowanie kadencji:

– sołectwo Bielsko – sołtys p. Renata Górnowicz,

– sołectwo Łękinia – sołtys p. Marian Sołgan,

– sołectwo Pietrzykowo – sołtys p. Marzena Zmuda Trzebiatowska,

– sołectwo Trzyniec – sołtys p. Czesław Kulinski,

– sołectwo Koczała – wójt p. Jerzy Bajowski.

Przewodniczący rady p. Kamil Reszke oraz zastępca wójta i sekretarz gminy p. Joanna Myszka podziękowali sołtysom za trud i ciężką pracę, jaką na co dzień wykonują na rzecz swoich sołectw i ich mieszkańców. Następnie przewodniczący rady i wójt wręczyli obecnym na sesji sołtysom podziękowania na zakończenie kadencji.

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego na kadencję 2019-2024 dostępny jest TUTAJ.

Podczas ostatniej w 2018 roku sesji koczalscy radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2019 rok. Ustalono dochody w łącznej wysokości 14.249.810 zł, natomiast wydatki w wysokości 17.015.198 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 4.100.000 zł zaplanowano przeznaczyć na:

– modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale – 4.055.000 zł,

– zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku PKS na ulicy Polnej w Koczale (w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczała) – 15.000 zł,

– wydatki majątkowe w razie konieczności zwiększenia nakładów na realizowane zadania w wyniku nieprzewidzianych robót dodatkowych lub wyższych kosztów od przyjętych w kosztorysie – 30.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.765.388 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

Ponadto radni podjęli 11 innych uchwał w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

– określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku,

– określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

– zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom,

– zarządzenia zebrań wiejskich w gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego,

– ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,

– planu pracy Rady Gminy Koczała na 2019 rok.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).

Podczas sesji w dniu 12 grudnia 2018 r. zwołanej na wniosek Wójta Gminy Koczała radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”.

Po sesji w dniu 28 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Klubu „Senior +” w Koczale.