4.01.2018

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony

Dnia 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Koczała. Wójt p. Eugeniusz Dmytryszyn przedstawił projekt budżetu, który zakłada, że w 2018 roku gmina Koczała osiągnie:

– dochody w wysokości                     13.229.680,88 zł

– wydatki w wysokości                      13.359.378,88 zł  

w tym:

– wydatki majątkowe gminy              875.267,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 129.698,00 zł zostanie pokryty kredytem bankowym. Działania będą oszczędne, ale gwarantujące właściwe wykonywanie zadań. Zabezpiecza się niezbędne środki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, które w razie uzasadnionych wniosków będą mogły zostać zwiększone.

Rada Gminy Koczała jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2018 rok.

Ponadto Rada Gminy podjęła inne uchwały w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 r.,

– stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji w roku 2018,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 r.,

– planu pracy Rady Gminy Koczała na 2018 rok.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała (bip.koczala.pl), zakładka „Rada Gminy”.

Sprawozdania z pracy rady gminy i komisji rady w 2017 roku przedstawili:

– p. Marek Bulczak – przewodniczący rady,

– p. Marek Kulas – przewodniczący komisji gospodarki i budżetu,

– p. Jadwiga Połowyszczak – przewodnicząca komisji rewizyjnej,

– p. Artur Radecki – przewodniczący komisji oświaty, kultury i spraw socjalnych.

Wójt p. Eugeniusz Dmytryszyn i przewodniczący rady p. Marek Bulczak przedstawili także informacje o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.